Dnia 13 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Sośno została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie”. Wykonawcą inwestycji jest HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. z siedzibą we Włocławku, przy ul. Płockiej 15.

W tym dniu podpisana została również umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem. Funkcję tę sprawował będzie Tomasz Rosłan -  ROSBUD Usługi budowlane Tomasz Rosłan z siedzibą w Grudziądzu 86-300, Wielkie Lniska 9.
Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

podpisanie umowy z wykonawcą modernizacji oczyszczalni w Wąwelniepodpisanie umowy z wykonawcą modernizacji oczyszczalni w Wąwelniepodpisanie umowy z wykonawcą modernizacji oczyszczalni w Wąwelnie