Dotyczy: likwidacji szkód wyrządzonych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu z dnia 11-12 sierpnia 2017 r.

Wójt Gminy Sośno zaprasza osoby zainteresowane na spotkanie dot. omówienia projektu uchwały Sejmiku Województwa  Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie informuje, iż od dnia 11.02.2019 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Nowa 11 w Sośnie będzie czynny we wtorki i soboty od godziny 8.00 do 13.00

Dnia 4 lutego 2019 r. o godz. 10:30 odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy EUROCAPE. Celem spotkania było zapoznanie się ze strategią działań i dotychczasową realizacją w związku z budową elektrowni wiatrowych na terenie gminy Sośno.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego działając na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), w związku z art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)