Drukuj
Odsłony: 106

Zgodnie z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) jest wypracowanie i przedstawienie na sesji Rady Gminy Sośno opinii o zgłoszonym kandydacie, w szczególności w zakresie spełnienia przez niego wymogów określonych w ustawie.

W związku z powyższym w dniu 3 października 2019 roku w Urzędzie Gminy Sośno w godzinach 13.30 – 14.30 odbyło się drugie posiedzenie Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, który powołany został uchwałą Nr IX/57/2019 przez Radę Gminy Sośno w dniu 18 czerwca 2019 roku.

Podczas spotkania opracowany został projekt zasad sposobu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023, który przedstawiony zostanie radnym podczas najbliższych posiedzeń komisji rady, a następnie podczas posiedzenia sesji w dniu 24 października 2019 r. zostanie poddany pod głosowanie.

Zespół stwierdził, że zgłoszenie kandydata na ławnika spełnia wszystkie wymogi formalne wymienione w rozdziale 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych i postanowił pozytywnie zaopiniować kandydaturę Jacka Grabowskiego na ławnika.

Opinię o zgłoszonym kandydacie Zespół przygotował w oparciu o:

Opracowana opinia zostanie załączona do zawiadomienia o sesji rady i następnie przedstawiona radnym podczas posiedzenia sesji Rady Gminy Sośno w dniu 24 października 2019 r.

Sporządziła:
Agnieszka Daniluk