Prace społecznie użyteczne, jak sama nazwa wskazuje, powinny przynosić wymierne, użyteczne skutki. Zazwyczaj prace te polegają na wykonywaniu czynności porządkowych na terenie sołectwa. Mają one na celu dbanie o estetykę wsi oraz urządzeń użyteczności publicznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie przypomina, iż zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi zasiłki celowe na remont lub odbudowę budynków mieszkalnych lub gospodarczych zniszczonych na skutek nawałnicy z dnia 11.08.2017 r zbliża się termin rozliczenia uzyskanych zasiłków wskazany na datę 30.06.2018.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r. Do tej pory skorzystało z niego 814 dzieci z naszej gminy.

Punkt Konsultacyjny

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie  

działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Sośnie 

14 marca w Gminnym Domu Kultury w Sośnie odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum”.

Pomoc prawna prowadzona jest w GOPS w Sośnie w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 1400 do 1800