Sesje co do zasady odbywają się raz w miesiącu z przerwa letnia w lipcu i sierpniu.

Plan pracy Rady Gminy Sośno na 2019 rok

31 Styczeń
1. Informacja dotycząca stanu mienia gminy- dzierżawa gruntów i mieszkań.

28 Luty
1. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia.
2. Informacja o pozyskanych przez gminę środków unijnych w 2018 roku.
3. Realizacja uchwał Rady Gminy Sośno podjętych w 2018 roku.
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

28 Marzec
1. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
3. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok z działalności Gminnego Domu Kultury w Sośnie.
4. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie.

25 Kwiecień
1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie.
2. Ocena stanu dróg w gminie Sośno.
3. Analiza wykonania budżetu za 2018 rok.
4. Raport o stanie gminy.

30 Maj
1. Ocena realizacji budżetu gminy Sośno za 2018 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia, bądź nieudzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Sośno.
3. Informacja o stanie mienia gminnego na dzień 30 kwietnia 2019 roku.

20 Czerwiec
1. Zapoznanie się z informacją przedstawioną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy dotyczącą zasobów rolnych przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Sośno.
2. Informacja ARiMR dotycząca współpracy z rolnikami i aktualnymi przepisami.
3. Bezpieczeństwo – straż, policja itp.

12 Wrzesień
1. Wykonanie budżetu szkół za 6 m-cy 2019 roku oraz przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020.
2. Informacja z realizacji programów inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 rok.

24 Październik
1. Informacja dotycząca stanu bezrobocia na terenie naszej gminy oraz możliwości przeciwdziałaniu bezrobociu.
2. Informacja wójta o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego.
3. Analiza zobowiązań podatkowych za III kwartały 2019 roku.

28 Listopad
1. Podjęcie uchwały w sprawie:
- uchwalenia podatków i opłat lokalnych za 2020 rok

19 Grudzień
1. Uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok.
2. Uchwalenie planu pracy rady gminy na 2020 rok.

Cały rok:
1. Sprawy bieżące z pracy organów gminy.
2. Sukcesywne podejmowanie uchwał wynikających z kompetencji Rady Gminy Sośno.
3. W miarę potrzeb włączenie tematyki wynikającej z wniosków radnych i Wójta Gminy Sośno.