Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim, Rada Gminy zdecydowała o wyodrębnieniu w budżecie naszej gminy funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Wysokość kwot przeznaczanych dla poszczególnych sołectw wyliczana jest za pomocą wzoru określonego w ustawie, a uzależniona jest od ilości mieszkańców sołectwa oraz od wielkości wykonanych dochodów bieżących gminy za rok poprzedzający rok budżetowy, na który naliczany jest fundusz, o dwa lata; co oznacza, że do naliczenia funduszu sołeckiego na rok 2019 przyjmowane były dochody bieżące z roku 2017, które z uwagi na ogromne środki pomocowe przepływające przez nasz budżet, spowodowały wyjątkowo wysoki wzrost kwoty bazowej dla naszej gminy, przyjmowanej do naliczenia funduszu sołeckiego.

Tak więc ogólnie fundusz sołecki w naszej gminie na 2019 rok wynosić będzie 649.539,71zł.

Informacje o wysokości środków przysługujących poszczególnym sołectwom Wójt przekazał  już sołtysom.

I tak: sołectwo Dębiny do dyspozycji ma kwotę -24.800,35zł, sołectwo Dziedno -36.125,36zł, Jaszkowo -21.718,22zł, Mierucin -30.391,18zł, Obodowo -20.284,68zł, Olszewka -18.922,81zł, Przepałkowo –30.104,47zł, Rogalin –50.245,79zł, Roztoki –23.581,83zł, Sitno – 48.310,50zł, Skoraczewo –28.599,24zł, Sośno –71.677,30zł, Szynwałd –32.398,14zł, Tonin –31.968,08zł, Toninek –23.223,45zł, Tuszkowo –28.097,50zł, Wąwelno –52.969,52zł, Wielowicz –31.824,72zł, Wielowiczek –18.779,45zł, a Zielonka –25.517,12zł.

Warunkiem wykorzystania przypadających sołectwu środków jest złożenie (w terminie do 30 września) wniosku do Wójta Gminy, zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2019 roku.

Do pobrania:

fundusz sołecki w 2019 r.